רישוי ופיקוח בניה

כאן תוכל לקבל מידע על הפרוטוקולים של ישיבות הועדה לתכנון ובניה בעמק חפר וכן מידע על תיקי בניין קיימים. 

מידע זה אינו בא במקום חוק התכנון והבנייה - תשכ"ה 1965 - ונוסח החוק המלא הינו המחייב בכל מקרה.

בקשה להיתר בניה:

 1. עיקרי הליך מתן היתר בניה
  • הגשת בקשה למידע תכנוני.
  • הגשת בקשה להיתר ערוכה ע"י מהנדס / אדריכל / הנדסאי.
  • עמידה בתנאי סף לצורך קליטה (כמפורט להלן).
  • המשך טיפול בוועדה המקומית עד לקבלת היתר.
  • הסבר מפורט ומלא על הליך הרישוי ניתן למצוא באתר שער המידע לרישוי הבניה של משרד הפנים: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx
 2. תנאי סף לקליטת בקשה להיתר
  • תנאי הסף הם כלי עזר לעורך הבקשה בעת הגשת הבקשה להיתר, ונועדו לזרז ולייעל את תהליכי הקליטה והטפול בתיק.
  • טופס תנאי סף לקליטת בקשה להיתר ניתן להוריד באתר האינטרנט ההנדסי או לקבל במשרדי הועדה. [יש להעלות טופס תנאי ולקשר אליו..]
  • הבקשה תיבדק במעמד הגשתה.  במידה ואינה עומדת בתנאי הסף, תוחזר למגיש במקום.
  • רק בקשה, העומדת בתנאי הסף, תיקלט במערכת ותועבר לטיפול יח' הרישוי.

בדיקה רשויית

 • הערות ותיקונים ("גיליון דרישות") יועברו לעורך הבקשה, והעתק נוסף לידיעת המבקש.
 • פגישות עבודה ביח' הרישוי יערכו במסגרת קבלת קהל בלבד.
 • במידת הצורך, ניתן לקבוע פגישות שלא בשעות קבלת קהל ע"י תאום מראש בלבד.

פיקוח ואכיפה

פעילותה של מח' הפיקוח על הבניה של הועדה המקומית לתכנון ובניה, באה לידי ביטוי בשני תחומי עיסוק עיקריים:

 1. מתן שירות לוועדה המקומית לתכנון ובניה בתחום הרישוי בהתאם למפורט :
  • עריכת דוח פיקוח עבור בקשות חדשות להיתר.
  • עריכת דוח פיקוח עבור תכניות שינויים - אזור תעשיה/מערכות ביוב/תשתיות/מבנים מסחריים/ מגורים בהרחבה/נחלה.
  • בדיקת מסד , יציקת רצפה ראשונה, במקום.
  • בדיקה לטופס 2.
  • בדיקה לטופס 4.
  • בדיקת ערבויות בנקאיות לקיום תנאי היתר.
  • בדיקה לרישוי עסקים.
  • בדיקות בשטח לדיווחים עבור מהנדס הרשות בטרם מתן אישורי תשתיות.
 2. מטלות עיקריות בתחום האכיפה :
  • מניעת כל פעילות בינוי המתבצעת ללא היתר בתחומי השיפוט של המועצה.
  • מעקב ובקרה אחר מבנים בחלקות ומגרשים עבורם הוגשה בקשה להיתר בניה ו/או תוספת בתחומי המועצה.
  • טיפול משפטי בעבירות בניה.
  • דווח על מפגעים שונים (תברואתיים, בטיחותיים, ביטחוניים וכו') לגורמים הרלוונטיים במועצה .
  • בדיקת תלונות מצד גורמים שונים על עבירות בניה המתבצעות בשטח שיפוט המועצה.
  • בדיקת פניות ודיווחים בגין חריגות בניה שאותרו ע"י מפקחי הועדה מחוזית בתחומי השיפוט של המועצה.