מידע תכנוני

כאן תוכלו לקבל מידע על תוכניות בניין עיר מפורטות הקשורות גם לתיקי בניין

מידע תכנוני

 • מידע תכנוני הוא מידע המתייחס לשטח מבחינת נתוני תכנון ואפשרויות בניה.  המידע כולל, בין היתר, יעוד הקרקע, פירוט תכניות שחלות במקום, דרישות ומגבלות בניה.

מידע תכנוני בע"פ

 • ניתן כשירות, ואינו מחליף מידע חתום ומאושר. ניתן לקבל בשעות קבלת קהל במשרדי הועדה.  לא ניתן לקבל מידע תכנוני בטלפון.
 • המידע כולל  תכניות שחלות על הקרקע, יעוד הקרקע, זכויות בניה , וכד'.

מידע תכנוני הנדרש להיתר (כולל עבור עבודה מצומצמת)

 • בקשה למידע היא השלב הראשון בתהליך קבלת היתר בניה .
 • מידע ערוך וחתום ע"י הועדה המקומית כרוך בתשלום אגרה.
 • המידע כולל את פרטי הנכס (גוש, חלקה, מגרש מתכנית), תכניות שחלות במקום, יעוד הקרקע ופירוט זכויות בניה.
 • עבור עבודה מצומצמת- גדר עד 1.50 מ', פרגולה ומחסן - המידע שיינתן יתמקד בנושאים אלו בלבד ולא יפרט את כל זכויות הבניה במקום.

מידע לחבות היטל השבחה

 • המידע כולל את פרטי הנכס, תכניות שחלות במקום, יעוד הקרקע  וזכויות הבניה באופן מצומצם  (כגון מס' יח"ד ושטחי בניה מותרים).
 • במידע בדבר חבות היטל השבחה יצוין בנוסף לנ"ל, באם על הנכס חל/ לא חל היטל השבחה.
 • לצורך בחינת גובה ההיטל (הערכת שומה), יש להעביר אלינו חוזה חכירה ונסח טאבו.  הערכת שומה כרוכה בתשלום מקדמה  על חשבון ההיטל.

אופן הגשת בקשה למידע

 • יש למלא בקשה למידע (ניתן להוריד מאתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המקומית או לקבל במשרדי הועדה) ולצרף המסמכים הרלבנטיים ע"פ הצורך (כמפורט ב טופס הבקשה).
 • תשלום אגרה, מחושב בהתאם לסוג המידע ולשטח המבוקש - מגרש/חלקה אחת או יותר.

קבלת מידע חתום

 • מידע חתום יימסר למבקש תוך 30 יום מהגשתו.

                                                                                                                                                                                                                  

סקירת תכניות

המידע שלהלן הינו עקרוני בלבד ומהווה כלי עזר להכרת סוגי תכניות קיימות.

 • סוג התכנית יקבע בהתאם לתחום התכנית (השטח עליו היא חלה) ומהות התכנית (באילו נושאים היא מטפלת):
 • תכנית מתאר ארצית (תמ"א)- חלה על כל שטח המדינה או חלק ממנה (בתכנית מתאר ארצית חלקית).  לדוג' תמ"א/18- תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק.
 • תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ)- קובעת את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית מתאר ארצית במחוז וכל דבר שיש לו חשיבות למחוז.  עמק חפר כלולה בתמ"מ/3- מחוז מרכז.
 • תכנית מתאר מקומית-  תכנית החלה על מרחב תכנון מקומי ומטרותיה, בין היתר, פיקוח על פיתוח הקרקע, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.  הוראות תכנית מתאר מקומית- כוללות בין היתר, תחימת שטחים ותנאי שימוש בקרקע והוראות מפורטות כגון קווי בנין.
 • תכנית מפורטת-באין הוראות מתאימות בתכנית מתאר, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לעניין חלוקת הקרקע למגרשים, מספר הבניינים שמותר להקים על מגרש ועוד.
 • תכנית בסמכות ועדה מקומית- תכנית מתאר מקומית או מפורטת, הכוללת אך ורק אחד או יותר מהנושאים המפורטים בסעיף 62 א א (1) עד (12) לחוק התכנון והבניה.  לדוג' אחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי קו בנין.
 • תכנית בסמכות ועדה מחוזית- תכנית מתאר מקומית או מפורטת, שאינה תכנית בסמכות ועדה מקומית. לדוג' תכנית המשנה ייעודי קרקע.
 • תכנית בינוי ו/או פיתוח- תכנית המראה את אפשרויות מימוש הזכויות במגרש מתוקף הוראות תכנית מתאר/מפורטת.  התכנית תראה העמדה של מבנים, פיתוח סביבתי, דרכי גישה, חניות וכד'.
 • תשריט אחוד ו/או חלוקה-  תשריט המפרט את גבולות הקרקע, גבולות של חלקות מוצעות, שטח הקרקע ועוד, בכל בהתאם לתכנית שאושרה.

                                                                                                                                                                                                                     

תכנית בנין עיר (תב"ע):

 • תב"ע הוא שם כולל לתכנית המגדירה את יעוד הקרקע ואופן השימוש בו.
 • המסלול לאישור תב"ע הינו ארוך, מורכב ומשתנה בהתאם לסוג התב"ע (מקומית/מחוזית) ולמהותה (לדוג' שינוי יעוד לעומת שינוי נקודתי בקו בנין).

עיקרי הליך טיפול בתכנית בנין עיר (תב"ע) :

 • הגשת התכנית בהליך מבא"ת המקוון.
 • השלמת דרישות/תיקונים לצורך דיון בוועדה לקבלת החלטה.
 • תכנית בסמכות מקומית שאושרה להפקדה, תטופל במח' לתב"ע, עד לאישורה.
 • תכנית בסמכות מחוזית שהומלצה להפקדה, תועבר ע"י המח' להמשך טיפול בוועדה המחוזית.
 • כל תב"ע מופקדת, תפורסם ע"פ חוק ל"תקופת הפקדה" בת 60 יום. בתקופה זו רשאי הציבור לעיין בתכנית וכל הרואה עצמו נפגע, רשאי להגיש התנגדות לתכנית.
 • בתום תקופת ההפקדה, ובהעדר התנגדויות תובא תוכנית בסמכות מקומית/מחוזית לאישור הועדה המקומית/מחוזית בהתאמה.
 • במידה והוגשו התנגדויות, תובא התכנית לדיון והכרעה בדבר ההתנגדויות. הועדה רשאית לדחות או לקבל את ההתנגדות, כולה או מקצתה, או לשנות את התכנית, ככל המתחייב מקבלת ההתנגדות.
 • הודעה בדבר אישור תכנית תפורסם כמפורט בחוק.